φύλλο 3 (ομάδα 4)

Δραστηριότητα 1η

Στην ενότητα 15 του σχολικού βιβλίου https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20352/ ο Αριστοτέλης θέτει ερωτήματα γύρω από την έννοια της πολιτείας, της πόλης και του πολίτη.
1.1. Ποιο από αυτά είναι το θεμελιακό ερώτημα μέσα από το οποίο θα οδηγηθούμε στην απάντηση και των επόμενων;
1.2. Βάλτε σε σειρά τους ορισμούς που αναζητά ο Αριστοτέλης και δημιουργήστε στο https://bubbl.us/ ένα σχήμα που να αποδίδει την αφετηρία και την κατάληξη του συλλογισμού.
1.3. Ανταλλάξτε με μέιλ ή μέσω φέισμπουκ το αρχείο εικόνας με το αποτέλεσμα και συγκρίνετέ το με το αντίστοιχο της 2ης ομάδας.
1.4. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις που τυχόν έχετε να κάνετε στη δουλειά της 2ης ομάδας και ενημερώστε την με ένα μήνυμα ή μέσω facebook.

Δραστηριότητα 2η

2.1. Θα εντοπίσετε και θα εξηγήσετε διαφορές ανάμεσα σε Πλάτωνα και Αριστοτέλη, όπως φαίνονται σε συγκεκριμένα σημαία από τα παρακάτω κείμενα.
α) Απόσπασμα εισαγωγής στον Πολιτικό του Πλάτωνα από τον Ι. Σ. Χριστοδούλου:
«Η πολιτική, επομένως είναι τέχνη: η τέχνη της διακυβέρνησης. Ο αληθινός πολιτικός αντλεί την εγκυρότητα της δράσης του από το προνόμιο που του παρέχει η γνώση της τέχνης του. Ένα προνόμιο που ο Πλάτων δεν το αναγνωρίζει στον καθένα. […] Το πλήθος λοιπόν αποκλείεται a priori από τη νομή της εξουσίας. Ένας, δύο ή σε κάθε περίπτωση πολύ λίγοι μπορούν να κατακτήσουν τη δύσκολη γνώση της πολιτικής τέχνης. […] ο πολιτικός μεριμνά για την ευημερία της πόλης και το ευ ζην των πολιτών»
β) Ενότητα 15 του σχολικού βιβλίου https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20352/
Βοηθητικά μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες που θα βρείτε στα ψηφιακά βιηθήματα του υπουργείου Παιδείας https://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=144#3_greek/course/view.php?id=144#3 καθώς και σε όσα λέει ο Αριστοτέλης στην επόμενη ενότητα (16) του σχολικού βιβλίου.
Τη μετάφρασή της μαζί με τα σημεία που λείπουν από το σχολικό απόσπασμα μπορείτε να βρείτε στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=42 

το φύλλο εργασίας και σε αρχείο .doc

φύλλο 3 (ομάδα 4) απαντήσεις

Δεν βρέθηκαν σχόλια.

Νέο σχόλιο