φύλλο 1 (ομάδα 1)

Ακολουθεί δίπτυχο με το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφραση του. Απαντήστε στις ερωτήσεις:
1. Συγκρίνετε τα δύο κείμενα και εξηγήστε τη διαφορά στην έκτασή τους.
2. Εντοπίστε τα σημεία στα οποία  ο νεοελληνικός λόγος εκτείνεται περισσότερο σε σχέση με το πρωτότυπο και καταγράψτε τα.
3. Στη συνέχεια δοκιμάστε να αποδώσετε τα σημεία αυτά με μια μετάφραση πιο κοντά στο κείμενο («πιστή», σύμφωνα με την σχολική μεταφραστική πρακτική). Ποια θεωρείτε καταλληλότερη για τις πανελλήνιες και γιατί;
4. Τι προβλήματα προκύπτουν όταν προσπαθείτε την «πιστή» μετάφραση στο συγκεκριμένο απόσπασμα; Πού τα αποδίδετε; Θα δοκιμάζατε μια πιο ελεύθερη/ απομακρυσμένη από το πρωτότυπο μετάφραση στο αδίδακτο; Εξηγήστε γιατί ναι ή γιατί όχι.
 
 
δείτε το κείμενο και τη μετάφραση εδώ
 
 
Η μετάφραση είναι από τα ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα: https://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=144#3

φύλλο 1 (ομάδα 1) απαντήσεις

3

Μιχαέλα, Ελένη 2014-04-01
3. Ἐπεὶ δ’ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων δ’ ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος• ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν. Η μετάφραση αυτού του αποσπάσματος θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά , ακολουθώντας κατά γράμμα το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο: Επειδή λοιπόν η πόλη που ανήκει στα σύνθετα πράγματα όπως όλα τα πράγματα, είναι φανερό ότι πρώτο ζητούμενο είναι να βρούμε τι σημαίνει ο πολίτης. Γιατί η πόλη είναι πλήθος πολιτών.

Απάντηση:3

Μιχαέλα, Ελένη 2014-04-01
*Καταλληλότερη μετάφραση λοιπόν για τις πανελλήνιες αποδεικνύεται εκείνη που ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο κείμενο, χωρίς να αλλοιώνει το περιεχόμενο της καθώς κατά αυτόν τον τρόπο ο μαθητής είναι σε θέση να μεταφράζει το κείμενο με μεγαλύτερη ευκολία.

2

Μιχαέλα, Ελένη 2014-04-01
2. Στο πρωτότυπο κείμενο υπάρχουν αρκετές μετοχές, οι οποίες στην νέα ελληνική μετατρέπονται σε δευτερεύουσα πρόταση. Επομένως υπάρχει πιο εκτεταμένος λόγος. Για παράδειγμα, υπάρχει η μετοχή οἰκούντων, η οποία στο νεοελληνικό κείμενο μεταφράζεται ως "αυτών που κατοικούν".

1

Μιχαέλα, Ελένη 2014-04-01
1. Οι εκτάσεις των δύο κειμένων, πρωτότυπου και μεταφρασμένου, διαφέρουν ως προς το μέγεθος καθώς οι αρχαίοι Έλληνες ήταν περιεκτικοί στο λόγο τους και εκφράζονταν μέσα από λίγες μόνο λέξεις.

Νέο σχόλιο